Wsparliśmy w edukacji już 2285+ dzieci Wesprzyj online

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.HAKERSI.PL

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim
  zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane
  dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
  określonych celów; lub (2) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
  sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
  wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
  osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; lub (3) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z
  wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe
  prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności
  gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 2. Administratorem jest FUNDACJA SARIGATO z siedzibą w Krakowie, ul. Adama Vetulaniego 14/2,
  31-226 Kraków, NIP: 6762461085, REGON: 122752932, KRS: 0000445475.

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE WWW.HAKERSI.PL

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez
  Administratora wynika z działań podejmowanych przez daną osobę w ramach www.hakersi.pl.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach,
  w okresach oraz w następującym zakresie:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danychZakres przetwarzanych danych
Marketing usług i
produktów
Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda). Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.Imię, adres poczty elektronicznej
Marketing bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
Adres poczty elektronicznej
Ustalenie, dochodzenie
lub obrona roszczeń
jakie może podnosić
Administrator lub jakie
mogą być podnoszone
wobec Administratora
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia
roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności
Imię, adres poczty elektronicznej

ODBIORCY DANYCH W SERWISIE WWW.HAKERSI.PL

 1. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają
  wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by
  przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu
  przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  6.1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
  organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności (w szczególności
  dostawcy hostingu oraz dostawcy oprogramowania do automatyzacji wysyłki mailingu) –
  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego
  zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu
  przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  6.2. dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie prawne lub
  doradcze (w szczególności kancelaria prawna) – Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku
  oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z
  niniejszą polityką prywatności.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Każdej osobie, która przekazała Administratorowi swoje dane przysługuje:
  7.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane
  dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz
  ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia
  swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w
  art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  7.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez
  Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2
  lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
  przed jej cofnięciem.
  7.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
  Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie
  określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności
  ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.
  7.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść
  sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
  dotyczących jej danych osobowych. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już
  przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie
  uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności
  osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na
  potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym
  momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na
  potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
  marketingiem bezpośrednim.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można
  kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą
  elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z
  formularza kontaktowego dostępnego na stronie.
 3. Dane nie są przekazywane poza EOG.

COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane
  przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę (np. na dysku twardym komputera,
  laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta
  odwiedzający).
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
  odwiedzających ze strony w następujących celach:
  11.1. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony;
  11.2. podtrzymania Twojej jednej sesji w Serwisie. Dzięki tym plikom Fundacja może proponować
  Ci dostosowane do Twoich preferencji komunikaty;
  11.3. dostarczania Ci lepszych reklam o naszej działalności. Obejmują one w szczególności
  informacje o Twoich zrachowaniach, wyborach, a także zawierają zanonimizowane dane
  geolokalizacyjne oraz zanonimizowane dane socjodemograficzne i behawioralne. Pamiętaj, że
  to nie są dane osobowe. Pliki te umożliwiają nam późniejszą komunikację z Tobą, która będzie
  dostosowana do Twoich preferencji (retargeting), jak i mierzenie skuteczności naszych
  kampanii (w skrócie: kto, gdzie, ile w jaki baner kliknął)
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
  zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies
  za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
 4. Administrator może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę
  Google Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch. Gromadzone dane przetwarzane są
  w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które
  uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu
  www.hakersi.pl. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących
  (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę. Administrator korzystając z powyższych usług
  gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących oraz sposób ich zachowania na
  stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane
  geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 5. Administrator może korzystać z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland
  Ltd. Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie
  działania podejmują odwiedzający, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy.