Wsparliśmy w edukacji już 2285+ dzieci Wesprzyj online

Wróć do listy

Hakersi dołączają do pomocy dla uchodźców [POL/ENG]
03.01.2022

Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że rzeczywistość przestaje nas zaskakiwać, nauka zdalna opanowana, komputery w dystrybucji dla potrzebujących, kursy dla Hakersów w cyklu. Niestety świat zaskoczył nas ponownie, a wojna u naszych przyjaciół w Ukrainie postawiła przed nami nowe Wyzwania. [CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION]

Hakersi włączają się w pomoc

Do Polski napływają tysiące rodziców – głównie matek, z dziećmi w różnym wieku. Często z jedną, dwoma walizkami i poczuciem zagubienia. Podjęliśmy decyzję o włączeniu się w działania pomocowe. 

Poszukujemy korepetytorów, mentorów, nauczycieli języka polskiego i trenerów na kursach, mówiących po ukraińsku lub po angielsku dla Ukraińców przybywających do Polski.

Preferujemy zdalną formę zajęć. Jeśli prowadzący zgłoszą, że chcą i mają możliwość prowadzenia zajęć stacjonarnie, to istnieje pole do stworzenia grup stacjonarnych.

Korepetytorzy

Osoby, które chcą pomóc dzieciom w nauce przedmiotów szkolnych – tych, z którymi dzieci miały problemy lub chciałyby powtórzyć. Ponieważ są to głównie dzieci w wieku szkolnym, zajęcia odbywają się w języku ukraińskim.

 • Częstotliwość zajęć – Minimum raz w tygodniu
 • Długość zajęć – Dowolna
 • Przykładowe przedmioty – Przedmioty szkolne takie jak matematyka, chemia, przyroda
 • Zajęcia w formule 1-1
 • Zapewnione materiały – Linki do treści inspiracyjnych

Mentorzy

Osoby, które chciałyby pomóc dorosłym Ukraińcom zdobyć nowe kompetencje cyfrowe i zawodowe, aby ułatwić ich integrację. W związku z tym, że są to przede wszystkim dorośli, istnieje możliwość prowadzenia mentoringu w języku angielskim lub ukraińskim.

 • Częstotliwość zajęć – Minimum raz w tygodniu
 • Długość zajęć – Dowolna
 • Przykładowe przedmioty – Grafika komputerowa, marketing, UX design, oraz inne które nam zgłosicie
 • Zajęcia prowadzone w formule 1-1
 • Zapewnione materiały – Linki, płatne kursy dostępne online itp. Do wspólnego ustalenia z mentorem.

Trener na kursach

Osoby, które dysponują wiedzą specjalistyczną i chciałyby pomóc dzieciom w nauce konkretnego zagadnienia np. grafiki komputerowej. Ponieważ jest to wiedza szczegółowa i techniczna, zajęcia będą odbywać się w języku ukraińskim.

 • Częstotliwość zajęć – Minimum raz w tygodniu
 • Długość zajęć – 1,5 godz.
 • Przykładowe przedmioty – Programowanie blokowe w Minecraft Edu Edition, Scratch, Python, tworzenie stron internetowych, grafika komputerowa
 • Zajęcia prowadzone online – MS Teams
 • Zapewnione materiały – Skrypty w języku polskim 

Nauczyciel języka polskiego

Osoba, która chciałaby uczyć dzieci języka polskiego wykorzystując np. Minecraft, tak żeby ułatwić im integrację z rówieśnikami i naukę w szkole. Planujemy organizację różnych grup wiekowych, dlatego będzie możliwość prowadzenia zajęć zarówno w języku angielskim jak i ukraińskim.

 • Częstotliwość zajęć – Minimum raz w tygodniu
 • Długość zajęć – Dowolna
 • Zajęcia stacjonarnie lub online
 • Zapewnione materiały – Linki do platform, kursów online itp 

Wsparcie

Wszystkim wolontariuszom zapewniamy wsparcie organizacyjne i opiekę koordynatora. Deklaracja chęci wzięcia udziału nie zobowiązuje Cię do prowadzenia zajęć przez kilka miesięcy. Jeśli w jakimś momencie będziesz chciał zrezygnować, to tylko daj nam znać, zorganizujemy zastępstwo.

Dodatkowo stworzyliśmy na Facebooku grupę dla prowadzących, tak żeby w każdej chwili można było skonsultować problem  z kimś bardziej doświadczonym.

A w przypadku trudności ze znalezieniem materiałów itp., oczywiście też jesteśmy gotowi do pomocy.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Na tym etapie prosimy Cię tylko o wypełnienie formularza. To niezobowiązująca deklaracja i posłuży nam do oceny potencjalnych możliwości i zakresu pomocy. Decydując się na wsparcie robisz samo dobro i stajesz się SuperBohakerem! 🙂

 • Wypełniając ten formularz, zgłaszasz wstępną gotowość do działania w charakterze wolontariusza
 • Po zgłoszeniu wyślemy do Ciebie maila z potwierdzeniem otrzymania.
 • Następnie czekasz na kontakt od nas z dalszymi instrukcjami.
 • Po rozmowie z koordynatorem, decydujesz czy chcesz się zaangażować. 
 • Jeśli jesteś zdecydowany ruszasz z pomaganiem!

Jak się zgłaszać?

Poniżej znajduje się formularz i tak jak pisaliśmy, to nie jest deklaracja, a jedynie zgłoszenie gotowości. Nawet jeśli jeszcze się wahasz lub zmienisz zdanie później, to zrozumiemy.

FORMULARZ: LINK

Jak jeszcze możesz pomóc?

Jeśli chciałbyś się zaangażować, ale nie masz możliwości pomóc w nauce to możesz zrobić coś innego. Wystarczy, że skorzystasz z materiałów zawartych pod linkiem. Możesz wysłać mailing do współpracowników, zamieścić informacje w intranecie lub na grupach pracowniczych, każde wsparcie naszego działania jest naszym wspólnym małym sukcesem.

MATERIAŁY: LINK

Możesz też przekazać nam 1% podatków. Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Przeznaczymy te pieniądze na nasze działania.


Not so long ago, it seemed that reality ceased to surprise us, remote learning mastered, computers distributed for those in need, courses for Hakersi in the cycle. Unfortunately, the world surprised us again, and the war at our friends in Ukraine presented us with new challenges.

Hackers help out

Thousands of parents come to Poland – mainly mothers with children of all ages. Often with one or two suitcases and a sense of being lost. We have made a decision to join the aid activities. We are looking for tutors, mentors, Polish language teachers and training coaches who speak Ukrainian or English for Ukrainians coming to Poland.
We prefer the remote form of classes. If the lecturers report that they want and are able to conduct classroom classes, there is scope for creating classroom groups.

Tutors

People who want to help children learn school subjects – those with which the children have had problems or would like to repeat. As these are mainly school-age children, classes are held in Ukrainian.

 • The frequency of classes – At least once a week
 • Length of classes – Any
 • Sample subjects – School subjects such as math, chemistry, nature
 • Classes in the 1-1 formula
 • Materials Provided – Links to inspirational content

Mentors

People who want to help children learn school subjects – those with which the children have had problems or would like to repeat. As these are mainly school-age children, classes are held in Ukrainian.

 • The frequency of classes – At least once a week
 • Length of classes – Any
 • Sample subjects – School subjects such as math, chemistry, nature
 • Classes in the 1-1 formula
 • Materials Provided – Links to inspirational content

Trainer in courses

People who have specialist knowledge and would like to help children learn a specific issue, e.g. computer graphics. As this is a detailed and technical knowledge, classes will be conducted in Ukrainian.

 • The frequency of classes – At least once a week
 • Length of classes – 1.5 hours.
 • Sample items – Block programming in Minecraft Edu Edition, Scratch, Python, web development, computer graphics
 • Online classes – MS Teams
 • Materials Provided – Scripts in Polish

Polish language teacher

A person who would like to teach Polish to children using, for example, Minecraft, so as to facilitate their integration with their peers and learning at school. We plan to organize various age groups, so it will be possible to conduct classes in both English and Ukrainian.

 • The frequency of classes – At least once a week
 • Length of classes – Any
 • Classes stationary or online
 • Materials Provided – Links to platforms, online courses etc.

Support

We provide all volunteers with organizational support and the care of a coordinator. The declaration of willingness to participate does not oblige you to conduct the classes for several months. If at any point you want to resign, just let us know, we will arrange a replacement. In addition, we have created a group for leaders on Facebook, so that you can consult the problem with someone more experienced at any time. And in the event of difficulties finding materials etc., of course, we are also ready to help.

What does the recruitment process look like?

At this stage, we only ask you to fill in the form. This is a non-binding declaration and will be used to assess the potential possibilities and scope of assistance. When you decide to support, you do the same good and become a SuperBohaker! 🙂

 • By completing this form, you are reporting your initial readiness to volunteer
 • After reporting, we will send you an e-mail confirming receipt.
 • Then you are waiting for contact from us with further instructions.
 • After talking to the coordinator, you decide if you want to get involved.
 • If you are determined, start helping!

How to apply

Below is a form and, as we wrote, it is not a declaration, but only a declaration of readiness. Even if you still hesitate or change your mind later, we’ll understand.
FORM: LINK

How else can you help?

If you would like to get involved but are unable to help you learn, there is something else you can do. All you need to do is use the materials contained at the link. You can send mailing to co-workers, post information on the intranet or on employee groups, each support for our activities is our common little success.
MATERIALS: LINK

You can also give us 1% of your taxes. The Foundation has the status of a Public Benefit Organization. We will allocate this money to our activities.